top of page

ฝ่ายส่งเสริมกิจการนักเรียน

ฝ่ายส่งเสริมกิจการนักเรียน เป็นการบริหารงานเพื่อให้สอดคล้องกับแนวพระราชดำริ นโยบายและปรัชญาของโรงเรียนโดยเน้นที่การพัฒนาวินัย จริยธรรม คุณธรรมของครู นักเรียนให้เป็นผู้ประพฤติดี มีการแสดงออกด้านบุคลิกภาพที่เหมาะสม เข้าใจคุณลักษณะของผู้นำ ผู้ตาม และหลักการประชาธิปไตย รวมทั้งการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ให้บุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียนเกิดความมั่นใจ และเต็มใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ และมีประสิทธิภาพ โดยมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

กลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน

bottom of page